ÁSZF

Általános szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 Jelen weblap üzemeltetője az ILONOVIA Kft. székhely: 2094 Nagykovácsi, Cincér utca 7., telephely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 11., cégjegyzékszám: 13-09-164130, adószám: 24350529-2-13, közösségi adószám: HU24350529, e-mail cím: info@lamariee.hu, telefonszám: +36 70 361 4831, +361 301 0604. Az ILONOVIA KFT. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, mely főként esküvői ruhák, alkalmi ruhák, koszorúslányruhák és kiegészítők bérbeadásával és esetenként adásvételével foglalkozik.

1.2 Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja, azaz 2016. szeptember 12. napja. Az Ügyfél a vonatkozó bérleti szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a bérleti szerződés szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.3 Az ILONOVIA Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetleges módosítás tényét az Ügyfél kifejezetten elfogad. Az ILONOVIA Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

2. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

2.1 A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések valamennyi, az ILONOVIA Kft. mint Bérbeadó és az Ügyfél, mint Bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen esküvői ruha bérleti szerződésre, koszorúslány ruha bérleti szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre vonatkoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a szerződések esetleges módosításaira is.

2.2 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 18. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést.

2.3 A szerződések tárgyát esküvői ruha, alkalmi ruha, koszorúslány ruha valamint ezek kiegészítői, kellékei (fátyol, stóla, cipő, ékszer, kesztyű) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek)”). Az Ügyfél elfogadja, hogy bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) megfizetése útján lehet bérelni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott nevű bérelt termék minőségében, színében, anyagában, díszítésében megegyezik a honlapon az adott megjelölésű termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő termékkel, azzal, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, azonban használt terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ILONOVIA Kft. a terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten elismeri, hogy a terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a termék a weblapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. Az ILONOVIA Kft. a terméket jó állapotban, szakszerű és alapos tisztítás után adja át a Bérlőnek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken és ennek megfelelően a fényképen látható termékhez képest a termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérbeadó rögzíti a Bérlő, illetve a meghatalmazó mellbőség és derékbőség adatait. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változást dokumentál a rögzített paraméterekhez képest, az ILONOVIA Kft. jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni, illetve kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül jogosult megtagadni a ruha kiadását a Bérlőnek, egyben jogosult a Bérlőtől a Hátralék összegét egy összegben követelni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha ruhaváltásra kerülne sor, annak költsége min. 30.000.-Ft, azaz harmincezer forint a bérleti díjon felül. A Bérlő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy esküvői ruha esetén a ténylegesen használni kívánt esküvői cipőt az igazítópróbáig beszerzi, és telefonon időpontot egyeztet az ILONOVIA Kft. munkatársával egy cipős ruhapróbára. Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelynek következtében a szerződésben foglalt jogügylet meghiúsul és az ILONOVIA Kft. a jelen ÁSZF2.4. pontjában jelzett Foglaló összegét jogosult megtartani. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a cipős ruhapróbára kizárólag nyitvatartási időben kerülhet sor!

2.4 A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a bérleti szerződés felek általi aláírásának napján KÉSZPÉNZBEN fizeti meg az ILONOVIA Kft-nek. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összegét (ami a bérleti díj, vagy vételár 50%-a) az ILONOVIA Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló megfizetése nélkül Szerződést kötni nem lehetséges. A bérleti szerződést kötő felek a bérleti szerződés aláírásával kinyilvánítják, elismerik, hogy a foglaló jogi természetét ismerik. Így tudomással bírnak arról, hogy amennyiben a jelen jogügylet teljesedésbe menetele az ILONOVIA Kft. oldalán felmerülő okból hiúsul meg, úgy az átadott foglaló kétszeresét köteles Bérlőnek megfizetni; míg abban az esetben, ha a jelen jogügylet teljesedésbe menetele a Bérlő oldalán felmerülő okból hiúsul meg, úgy Bérlő az átadott foglalót elveszíti.

2.5 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket kizárólag a teljes bérleti díj –foglaló és hátralék együttes összege-valamint a kaució megfizetését követően viheti el.

2.6 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket a bérleti szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg foglalja le.

2.7 A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az ILONOVIA Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért.

2.8 A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ILONOVIA Kft. bérelt termékek esetén, óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kér. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét az ILONOVIA Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a bérelt terméket a bérleti szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben viszi vissza a Szalonba, az ILONOVIA Kft. az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Bérelt termékben kár keletkezett, az ILONOVIA Kft. jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő ugyanakkor azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet az ILONOVIA Kft-nek megfizetni, azzal, hogy a kártérítés mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg.

2.9 A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a ruha testalkatra való igazítása után a Bérlő a szerződéstől eláll, azaz visszamondja a bérletet, akkor az Ilonovia Kft. jogosult a Bérlőtől a Hátralék összegét egy összegben követelni, különös tekintettel a tüll és kreppsifon anyagú ruhák esetén, mivel a ruhákon végleges, azaz nem visszafordítható alakítás történik!

2.10 ILONOVIA Kft. kötelezi magát, hogy a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb az esemény Szerződésben meghatározott időpontjának napján kiadja. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket csak személyesen veheti át az ILONOVIA Kft. Szalonjában, a bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – nem adja ki. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, egyben köteles a bérelt terméket a károsodástól megóvni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérelt terméket nem jogosult harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni vagy bármilyen más jogcímen átruházni, továbbá nem jogosult zálogba adni, rajta kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.

2.11 A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki vagy hétvégi rendezvény esetében a a bérelt terméket a rendezvényt követő hétfőn 10:00-től 17:00-ig köteles visszavinni az Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy a bérelt terméket bárki visszaviheti az adott Üzletbe. A Felek rögzítik, hogy a ILONOVIA Kft. nem köteles a bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak tekinti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként 10.000.- Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni az ILONOVIA Kft-nek. Amennyiben a Bérlő a bérelt termékeket 5 napnál több nap késedelemmel hozza vissza, újra felszámítjuk a teljes bérlési díjat.

2.12 A Bérlő a bérelt terméket az átadáskor meghatározott állapotban köteles visszavinni az ILONOVIA Kft-nek. Minden, a bérelt termék Bérlő általi átvételekor az állapothoz képest tapasztalható és a bérelt termék Szalonba történő visszavételéig, illetve az ILONOVIA Kft. általi átvételéig bármilyen oknál fogva, bárkinek felróhatóan keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szövetroncsolódás, szakadás, gyertya által okozott viaszkár, égési folt, egyéb folt, vagy bármilyen hiány (beleértve a bérelt termék vagy tartozékai, díszítése elvesztését, rongálódását is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a bérelt terméken vagy a bérelt termékben okozott, vagy bármilyen oknál fogva keletkezett kárt megtéríteni, azzal, hogy a kártérítés maximális mértéke a bérelt termék új, katalógus szerinti eladási árával megegyező összeg lehet.

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmilyen kiigazítást, javítást, változtatást nem végezhet! Minden ilyen kiigazítás, javítás, változtatás a jelen pontban meghatározott kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő köteles a Kár összegét 7, azaz hét napon belül az ILONOVIA Kft-nek a Szalonban készpénzben megfizetni, vagy az ILONOVIA Kft. által meghatározott bankszámlájára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az ILONOVIA Kft-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, emellett az ILONOVIA Kft. a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

2.13 Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az átadáskor meghatározott állapotot követően az ILONOVIA Kft. nem felel semmilyen, a bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés (horzsolás, seb, heg, bőrpír keletkezése, vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt bekövetkező vagyoni, nemvagyoni és egyéb kárért sem. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ezen sérülésekből adódó kártérítési, vagy egyéb igényt az ILONOVIA Kft-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

3.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti (részleges érvénytelenség).

3.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

3.4 A Felek rögzítik, hogy az olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Az ILONOVIA Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.). ILONOVIA Kft. tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az ILONOVIA Kft. eljárással felmerült valamennyi költségét, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat, postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket, stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kijelenti, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 5, azaz öt munkanapon belül megfizeti.

© ILONOVIA KFT. 2018