Podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PLATNOSŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1 Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je ILONOVIA Kft. sídlo: 2094 Nagykovácsi, ulica Cincér č. 7., prevádzka: 1054 Budapešť, ulica Steindl Imre č. 11., registračné číslo spoločnosti: 13-09-164130, daňové identifikačné číslo: 24350529-2-13, registračné číslo DPH: HU24350529, e-mail: info@lamariee.hu, telefónne číslo: +36 70 361 4831, +361 301 0604. ILONOVIA KFT. je obchodná spoločnosť registrovaná v Maďarsku, ktorá sa svojou činnosťou zameriava predovšetkým na požičanie a prípadný predaj svadobných a spoločenských šiat, šiat pre družičky a doplnkov.

1.2 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 12. septembra 2016. Podpisom príslušnej zmluvy o výpožičke Zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený s ustanoveniami platných VOP, že VOP si prečítal, ustanoveniam VOP porozumel, vzal ich na vedomie a vyslovene s nimi súhlasil. Podpisom zmluvy o výpožičke si Zákazník berie na vedomie, že platné VOP sú neoddeliteľnou súčasťou, neoddeliteľnou prílohou zmluvy o výpožičke.

1.3 ILONOVIA Kft. si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VOP kedykoľvek, a skutočnosť prípadnej zmeny Zákazník vyslovene prijíma. ILONOVIA Kft. zabezpečuje neustálu dostupnosť platných VOP na webovej stránke.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY VYPOŽIČANIA

2.1 Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú na všetky uzatvorené zmluvy medzi ILONOVIA Kft. ako Požičiavateľom a Zákazníkom ako Vypožičiavateľom (ďalej ako: "Vypožičiavateľ") predovšetkým v prípade zmluvy o výpožičke svadobných šiat, zmluvy o výpožičke šiat pre družičky, zmluvy o výpožičke doplnkov a všetkých ďalších zmlúv o výpožičke a iných zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie týchto VOP sú smerodajné aj pre prípadné zmeny zmlúv.

2.2 Vypožičiavateľ berie na vedomie, že Vypožičiavateľ, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov môže uzatvárať zmluvy len v zastúpení právneho zástupcu

2.3 Predmetom zmlúv sú svadobné šaty, spoločenské šaty, šaty pre družičky a ich doplnky, príslušenstvo (závoj, štóla, topánky, šperky, rukavice) (ďalej spoločne ako: "Vypožičaný produkt(y)"). Zákazník prijíma, že vypožičanie vypožičaných produktov je možné zaplatením požičovného poplatku (ďalej ako: "Požičovné"). Vypožičiavateľ berie na vedomie a vyslovene prijíma, že vypožičaný produkt pod daným názvom sa zhoduje s produktom na fotke a v podrobnom popise s daným označením na webovej stránke čo sa týka kvality, farby, materiálu a ozdoby, a s tým, že Vypožičiavateľ dostane čistý produkt v dobrom stave, avšak použitý. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že ILONOVIA Kft. v minulosti mohol daný produkt niekomu už vypožičať a tak Vypožičiavateľ vyslovene prijíma, že na produkte môžu byť, v porovnaní so stavom pri poslednom videní a/alebo stavom zobrazeným na fotke webovej stránky, isté zmeny vyplývajúce so zamýšľaného používania produktu, ktoré ale neovplyvňujú ďalšie používanie a vzhľad produktu. ILONOVIA Kft. odovzdá produkt Vypožičiavateľovi v dobrom stave, po jeho profesionálnom a dôkladnom vyčistení. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že produkty, a predovšetkým šaty sedia na rôznych postavách, osobám s rôznymi rozmermi rozdielne a preto môže byť potrebná úprava produktov z fotiek. Vypožičiavateľ vyslovene berie na vedomie a prijíma, že súčasne s podpisom zmluvy o výpožičke, Požičiavateľ zaznamená obvod hrude a pása Vypožičiavateľa, respektíve splnomocnenca. V prípade, že Požičiavateľ dokumentuje v deň úpravy väčšiu zmenu oproti pôvodne zaznamenaných rozmerov ako 1, čiže jedna konfekčná veľkosť, ILONOVIA Kft. má právo požadovať za úpravu osobitný poplatok, respektíve je oprávnený odmietnuť vypožičanie šiat Vypožičiavateľovi bez odškodného alebo iných záväzkov, taktiež má právo požadovať od Vypožičiavateľa jednorazovú úhradu Nedoplatku. Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že v prípade svadobných šiat si topánky, ktoré bude používať na svadbe, zaobstará do termínu skúšky a s pracovníkom ILONOVIA Kft. sa telefonicky dohodne na termíne skúšky šiat s topánkami. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že ak svoju povinnosť uvedenú v predošlej vete nesplní, alebo nesplní na čas, bude sa to považovať za také porušenie zmluvy zo strany Vypožičiavateľa, v dôsledku ktorej bude zmluvou určený právny úkon zmarený a ILONOVIA Kft. má právo na ponechanie si sumy Zálohy uvedenej v bode 2.4. týchto VOP. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že skúška šiat s topánkami sa môže uskutočniť výhradne počas otváracích hodín!

2.4 Vypožičiavateľ uhradí v prospech ILONOVIA Kft. Zálohu týkajúcu sa Vypožičaného produktu (ďalej ako: "Záloha") v deň podpisu zmluvy zmluvnými stranami V HOTOVOSTI. Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že ILONOVIA Kft. má právo na jednostranné určenie výšky Zálohy, ďalej berie na vedomie a prijíma, že bez zaplatenia Zálohy uzavretie Zmluvy nie je možné. Zmluvné strany podpisom zmluvy o vypožičaní vyhlasujú, uznávajú, že boli oboznámení s právnou povahou zálohy. Sú si tým vedomí toho, že v prípade, ak bude tento právny úkon zmarený zo strany ILONOVIA Kft., tak Vypožičiavateľovi bude povinný vrátiť dvojnásobok zaplatenej zálohy; kým v prípade, ak bude tento právny úkon zmarený zo strany Vypožičiavateľa, tak Vypožičiavateľ o zaplatenú zálohu príde.

2.5 Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že vypožičaný produkt môže odniesť výhradne po zaplatení celkového požičovného - záloha a nedoplatok spolu - a kaucie.

2.6 Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že vypožičaný produkt si rezervuje podpisom zmluvy o vypožičaní, a zaplatením Zálohy.

2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas právneho vzťahu nastanú v údajoch Vypožičiavateľa uvedených v zmluve o vypožičaní akékoľvek zmeny, Vypožičiavateľ je povinný o týchto zmenách Požičiavateľa bezodkladne informovať osobne alebo e- mailom. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že ILONOVIA Kft. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku neoznámenia zmeny údajov.

2.8 Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že ILONOVIA Kft. požaduje v prípade vypožičaných produktov kauciu (ďalej ako: "Kaucia"). Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že ILONOVIA Kft. má právo na jednostranné určenie výšky Kaucie. Ak Vypožičiavateľ vráti vypožičaný produkt do Salónu podľa stanovení zmluvy o vypožičaní a VOP kompletný, bez poškodenia, v požadovanom termíne, tak ILONOVIA Kft. vráti Vypožičiavateľovi sumu Kaucie v hotovosti. Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že ak vypožičaný produkt bol poškodený, ILONOVIA Kft. má právo výšku škody odpočítať zo sumy Kaucie a Vypožičiavateľovi zaplatiť zostatok. Vypožičiavateľ ďalej berie na vedomie a prijíma, že ak výška škody presahuje sumu Kaucie, je povinný zaplatiť rozdiel v prospech ILONOVIA Kft. s tým, že výška odškodného za vypožičaný produkt bude katalógová predajná cena produktu.

2.9 Vypožičiavateľ berie na vedomie, že ak Vypožičiavateľ od zmluvy odstúpi, čiže vypožičanie zruší po úprave šiat na mieru, tak bude Ilonovia Kft. oprávnený požadovať od Vypožičiavateľa jednorazovú úhradu Nedoplatku, predovšetkým v prípade tylových a krep-šifónových šiat, keďže pri týchto šiat sú úpravy trvalé, čiže nezvratné!

2.10 ILONOVIA Kft. sa zaväzuje, že Vypožičaný produkt odovzdá Vypožičiavateľovi najneskôr v Zmluvou určený deň Podujatia. Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že produkt môže prevziať len osobne v Salóne spoločnosti ILONOVIA Kft., ktorá vypožičaný produkt tretej osobe - vrátane rodinných príslušníkov Vypožičiavateľa - neodovzdá. Vypožičiavateľ vyslovene berie na vedomie a prijíma, že vypožičaný produkt je povinný používať podľa jeho určenia a taktiež je povinný chrániť vypožičaný produkt pred poškodením. Vypožičiavateľ vyslovene berie na vedomie a prijíma, že nemá právo na postúpenie vypožičaného produktu tretej osobe, na jeho predaj, darovanie alebo postúpenie akýmkoľvek iným spôsobom, ďalej nemá právo na jeho založenie, uplatnenie záložného práva na produkte alebo produkt iným spôsobom založiť.

2.11 Vypožičiavateľ berie na vedomie, že v prípade piatkového alebo víkendového podujatia je povinný vypožičaný produkt vrátiť v nasledujúci pondelok po podujatí, od 10:00 do 17:00 hodiny na Prevádzku. Zmluvné strany určujú, že vypožičaný produkt môže na Prevádzku vrátiť ktokoľvek. Zmluvné strany určujú, že ILONOVIA Kft. nemusí preveriť právny vzťah medzi Vypožičiavateľom a osobou, ktorá produkt vráti, všetky právne vyhlásenia osoby, ktorý produkt vráti považuje za zhodné s právnym vyhlásením Vypožičiavateľa. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že v prípade omeškaného vrátenia produktu z akýchkoľvek dôvodov je povinný zaplatiť v prospech ILONOVIA Kft. zmluvnú pokutu za omeškanie v hodnote 10.000.- Ft-ov za každý kalendárny deň. Ak Vypožičiavateľ vráti vypožičaný produkt s viac ako 5 dňovým omeškaním, tak znova naúčtujeme celkové požičovné.

2.12 Vypožičiavateľ je povinný vypožičaný produkt vrátiť spoločnosti ILONOVIA Kft. v stave v akom bol odovzdaný. Akékoľvek, kýmkoľvek spôsobené zhoršenie stavu vypožičaného produktu, v porovnaní stavu produktu pri jeho prevzatí Vypožičiavateľom a stavu pri odovzdaní v Salóne, respektíve jeho prevzatí spoločnosťou ILONOVIA Kft., a to hlavne ale nie výlučne poškodenie látky, roztrhnutie, poškodenie spôsobené voskom, fľak z popálenia, iné fľaky, alebo akýkoľvek nedostatok (vrátane straty a poškodenia produktu, príslušenstva alebo ozdobenia) sa považuje za škodu (ďalej ako: "Škoda"). Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že je povinný uhradiť všetky ním spôsobené, alebo iným spôsobom vzniknuté škody na vypožičanom produkte s tým, že maximálna výška odškodného môže byť katalógová predajná cena nového produktu. Vypožičiavateľ vyslovene berie na vedomie a prijíma, že vypožičaný produkt nemôže upraviť, opraviť, zmeniť žiadnym spôsobom! Všetky úpravy, opravy a zmeny sa považujú za škodu určenú v tomto bode, ktorú je Vypožičiavateľ povinný uhradiť. Vypožičiavateľ je povinný uhradiť výšku Škody spoločnosti ILONOVIA Kft. osobne v Salóne, alebo bankovým prevodom na účet určený spoločnosťou ILONOVIA Kft. do 7, čiže siedmich dní. Vypožičiavateľ berie na vedomie a prijíma, že ak uvedenej povinnosti nevyhovie úplne a na čas, bude povinný spoločnosti ILONOVIA Kft. zaplatiť úrok z omeškania vo výške rovnej dvojnásobku platnej základnej úrokovej sadzby centrálnej banky, ďalej môže ILONOVIA Kft. iniciovať voči Vypožičiavateľovi konanie o platobnom rozkaze, respektíve právny spor, ktorého náklady nesie Vypožičiavateľ.

2.13 Vypožičiavateľ vyslovene berie na vedomie a prijíma, že ILONOVIA Kft. po odovzdaní nenesie zodpovednosť za produktom Vypožičiavateľovi alebo tretej osobe spôsobené majetkové, nemajetkové a žiadne iné škody, vrátane fyzických zranení (odrenina, rana, jazva, začervenanie, alebo zranenie tela, atď.). Vypožičiavateľ berie na vedomie, že odškodnenie alebo inú požiadavku vyplývajúcu z uvedených fyzických zranení nemôže voči ILONOVIA Kft. uplatniť ani v občianskoprávnom konaní, ani inou formou právneho konania.

3. OSTATNÉ USTANOVENIA

3.1 V súvislosti s VOP a jeho výkladom je smerodajné maďarské právo.

3.2 Prípadná neplatnosť niektorého ustanovenia VOP neovplyvňuje platnosť ostatných častí VOP (čiastočná neplatnosť

3.3 V otázkach neriadených touto VOP je smerodajný Oz. a ostatné platné právne predpisy.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade takých spotrebiteľských sporov, pri ktorých Zmluvné strany počas spoločných rokovaní nenájdu riešenie, môže Vypožičiavateľ iniciovať konanie kompetentného Zmierovacieho Výboru. Podľa sídla ILONOVIA Kft je kompetentným zmierovacím výborom Zmierovací Výbor župy Pest (1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. posch. 240.). ILONOVIA Kft. informuje Vypožičiavateľa, že v prípade spotrebiteľských sporov môže podať spotrebiteľskú sťažnosť na kompetentnom úrade vlády. Vypožičiavateľ má ďalej v súvislosti s právnym sporom právo na iniciovanie konania prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu on-line. Vypožičiavateľ ďalej vyslovene a neodvolateľne berie na vedomie a prijíma, že ak počas uvedených sporov pred zmierovacím výborom, spotrebiteľských a iných sporov rozhodujúci orgán alebo výbor uzná sťažnosť Vypožičiavateľa za čiastočne alebo úplne neopodstatnenú, alebo konanie z akéhokoľvek dôvodu zruší, Vypožičiavateľ je povinný uhradiť všetky náklady ILONVIA Kft. vynaložené počas sporov pred zmierovacím výborom, spotrebiteľských a iných sporov a to hlavne ale nie výlučne odmeny advokátov, poštovné náklady, cestovné náklady, prípadné poplatky, atď. (ďalej spoločne ako: "Náklady konania"). Vypožičiavateľ vyhlasuje, že Náklady konania uhradí do 5, čiže piatich pracovných dní od právoplatnosti uznesenia konania.